Xyleborus perforans (Wollaston,  1857)

Tribe: Xyleborini