Wallacellus similis (Ferrari,  1867)

Tribe: Xyleborini