Pascoellus echimys (Pascoe,  1870)

Tribe: Leptopiini