Notiomimetes pascoei Wollaston,  1873

Tribe: Notiomimetini