Microberosiris exilis Lea,  1907

Tribe: Storeini s.str.