Lexithia rufipennis Pascoe,  1870

Tribe: Hyperini