Hypohypurus medvedevi (Korotyaev,  1981)

Tribe: Ceutorhynchini