Hyleops glabratus Schedl,  1938

Tribe: Phloeosinini