Hexymus australis (Boisduval,  1835)

Tribe: Cryptorhynchini