Cnestus solidus (Eichhoff,  1868)

Tribe: Xyleborini