Celeuthetes australis (Gyllenhal,  1834)

Tribe: Celeuthetini