Arixyleborus malayensis (Schedl,  1954)

Tribe: Xyleborini