Aphela helopoides Pascoe,  1865

Tribe: Notiomimetini