Amasa truncata (Erichson,  1842)

Tribe: Xyleborini