Agroicus ateropterus (Boheman,  1840)

Tribe: Leptopiini